Previous Directors

2019 Board Members
Joan Chen
Stacy Chen
Changyi Gu
Shawn He
Steve Hsieh
Aijie Han
Alex Hu
Frank Hu
Manqing Li
Xiaoyan Li
Martin Lu
Zhiming Wang
Frank Xu
Yong Zeng
Nelson Zhang

President: Steve Hsieh
Executive Vice President: Alex Hu
Vice President: Nelson Zhang
Treasurer: Alex Hu
Secretary: Joan Chen

2018 Board Members
Joan Chen
Stacy Chen
Changyi Gu
Shawn He
Steve Hsieh
Aijie Han
Alex Hu
Frank Hu
Manqing Li
Martin Lu
Frank Xu
Yong Zeng
Nelson Zhang

President: Shawn He
Vice President: Steve Hsieh
Second Vice President: Nelson Zhang
Treasurer: Alex Hu
Secretary: Joan Chen

2017 Board Members
Shawn He
Steve Hsieh
Alex Hu
Frank Hu
Jennifer Hu
Xiaowei Niu
Chenyang Rickard
Wenge Shi
Tracy Wu
Frank Xu
Jenny Yu
Xiu Yu
Paul Yung
Yong Zeng
Nelson Zhang

President: Frank Xu
Vice President: Steve Hsieh
Second Vice President: Nelson Zhang
Treasurer: Alex Hu
Secretary: Tracy Wu, Jennifer Hu

2016 Board Members
Shawn He
Frank Hu
Jennifer Hu
Haibo Huang
Chenyang Rickard
Tracy Wu
Xiao Wu
Frank Xu
Julia Yang
Ying Yang
Jenny Yu
Paul Yung
Nelson Zhang

President: Frank Xu
Vice President: Paul Yung
Second Vice President: Nelson Zhang
Treasurer: Shawn He
Secretary: Julia Yang

2015 Board Members
Shawn He
Frank Hu
Haibo Huang
Xiao Wu
Frank Xu
Jessica Xu
Ying Yang
Jenny Yu
Paul Yung
Nelson Zhang

President: Frank Xu
Vice President: Paul Yung
Second Vice President: Nelson Zhang
Treasurer: Shawn He
Secretary: Jessica Xu