Award for Tutors

On June 12th, 2021, San Diego Asian Americans for Equal Rights announced the awards to the tutors who participated the Tutoring for Change program in the school year of 2020 – 2021.

Tutors who won the Tutors of the Year 2020 – 2021:

Albert Liu,

Alex Yizhou Hu,

Angela Fang,

Darren Zhou.

Emily Zheng,

Irene Wu,

Sophia Fang,

 

2020-2021 TFC dedicated tutors:

Alan Bao,

Alan Ding,

Anthony Wang,

Daisy Zhang,

Daniel Xu,

Eddie Qiao,

James Hou,

Jason Ye,

Joshua You,

Kate Wang,

Leighton Hsieh,

Leo Liang,

Mark He,

Nathan Wang,

Nathan Xiong,

Sarah Wang,

Timothy Guo,

Toby Li,

Zeyi Austin Li

 

In addition, the following volunteers won the 2020 – 2021 President Volunteer Service Award.

The Gold awardees are: Albert Liu, Emily Zheng, Irene Wu, Jason Ye, Leighton Hsieh, Nathan Wang, Sophia Fang, Zeyi Austin Li.

The Silver awardees are: Angela Fang, Anthony Wang, Daniel Xu, Darren Zhou, Eddie Qiao

Comments

comments

Comments are closed.